Privacy and Cookie Policy

Privacyverklaring

Privacy Statement or Privacy Policy

 

Archery Service Center is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Archery Service Center is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contactgegevens:

Contact details:


www.archeryservicecenter.nl Kreuzelweg 23a 5961 NM Horst +31653151631

www.archeryservicecenter.nl Kreuzelweg 23a 5961 NM Horst +31653151631

 

1. Mary Mans is de Functionaris Gegevensbescherming van Archery Service Center, zij is te bereiken via mary@archeryservicecenter.nl

Mary Mans is the Data Protection Officer of Archery Service Center, she can be reached via mary@archeryservicecenter.nl

 

2. Persoonsgegevens die wij verwerken:

Personal data that we process:

Archery Service Center verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Archery Service Center processes personal data collected by using our services.

This data is provided to us by yourself.

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

- Gegevens over activiteiten op onze website

- Contactgegevens verkregen via openbare/publieke social media 

- First and surname

- Address details

- Telephone number

- E-mail address

- Bank account details

- Details about your activities on our website

- Contact details collected through public social media.


3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Special and / or sensitive personal data that we process:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mary@archeryservicecenter.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors under the age of 16. Unless they have permission from parents or guardian. However, we cannot check whether a visitor is older than 16. We, therefore, advise parents to be involved in the online activities of their children, to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without that permission, please contact us at mary@archeryservicecenter.nl and we will remove this information.

 

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

For what purpose and on what basis do we process personal data:

Archery Service Center verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het opmaken van een offerte, factuur en afhandelen van een betaling

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
  kunnen voeren

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Archery Service Center processes your personal data for the following purposes:

- To prepare an offer, quote, invoice and/or handling a payment

- Being able to call or e-mail you when this is necessary to enable us to perform our services to you in the best way.

- Offer you the option to create an account

- To deliver goods and services to you

- Archery Service Center analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

- Archery Service Center analyzes your behavior on the website in order to improve the website and to adjust the range of products and services to your preferences.

- Archery Service Center verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

- Archery Service Center also processes personal data if we are legally obliged to do so, such as data that we need for our tax return.

 

5. Geautomatiseerde besluitvorming:

Automated decision making:

Archery Service Center neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Archery Service Center) tussen zit.

Archery Service Center does not make decisions based on automated processing regarding issues that can have (significant) personal consequences for people.

This statement concerns decisions that are made by computer programs or systems, without a human being (such as an Archery Service Center employee) is involved.

 

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

How long do we keep personal data:

Archery Service Center bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Archery Service Center does not store personal data longer than is strictly necessary to serve the purposes for which your data were collected.

 

7. Delen van persoonsgegevens met derden:

Sharing of personal data with third parties:

Archery Service Center verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Archery Service Center does not sell personal data to third parties, We will only provide them to third parties if this is required for the implementation of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

In case a company processes personal data on our behalf, we enter into a data processing agreement in order to ensure the same level of security and confidentiality of these data.

Archery Service Center blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Archery Service Center will remain responsible for this data processing.

 

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Cookies, or similar techniques, that are used:

Archery Service Center gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Archery Service Center only uses technical and functional cookies. Furthermore we use analytical cookies that do not collect personal data. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone on your first visit of the website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and, for example, remember your preferred settings. We will also use cookies to optimize our website. You can opt out of cookies by the settings of  your internet browser. In addition, you can delete all cookies that were saved previously by using tools in the settings of your browser.

 

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Monitor, modify or delete data:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

You have the right to view, correct or delete your personal data.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Archery Service Center en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

In addition, you have the right to withdraw your consent for data processing or to object to the processing of your personal data by Archery Service Center.

Additionally, you have the right to data transferability.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

This means that you can submit a request to us to send the personal data that we hold about you in a computer file to you or another organization appointed by you.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mary@archeryservicecenter.nl.

You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for withdrawal of your consent or objection to the processing of your personal data to mary@archeryservicecenter.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
To ensure that the request for inspection has been made by the rightful person, we request that you include a copy of your proof of identity with the request.

Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine rendabele zone = de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Please blind in this copy your passport photo, MRZ (machine cost-effective zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen service number (BSN). This is to protect your privacy. We will respond to your request as soon as possible but within 4 weeks the latest.

 

Archery Service Center wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 Archery Service Center would also like to point out that you have the option of filing a complaint with the National Data Protection Authority. You can do this via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

How we protect personal data:

Archery Service Center neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Archery Service Center takes the protection of your data seriously. We take appropriate measures to prevent abuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized changes.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op  via mary@archeryservicecenter.nl

If you feel that your data is not properly protected with Archery Service Center or there are indications of abuse, please contact mary@archeryservicecenter.nl

 

 

Johan van Dongen

CEO Archery Service Center

December 2020